Käbimatemaatika

Võrumaa, Haanja-Karula puhkeala, Pähni külastuskeskus

Programm arendab looduse tundmist, märkamist ja seoseid, grupitöö kogemust, keskendumist ja tähelepanu. Programm aitab õpilasel ise uurida ja avastada seoseid enda, looduse ja matemaatika vahel. Arutelu lastega, et kõik eluks vajalik pärineb looduskeskkonnast, ning kui oluline on looduse tundmine. Läbi mänguliste tegevuste liidame ja lahutame, korrutame ja jagame arve peast (vastavalt oma eale ja õppekavale). Kirjeldame loodust arvude ja/või geomeetriliste kujundite abil. Teeme mõõtmisi mõõdulindiga ja oma keha kasutades. Mõõdame kellaaega ning seostame seda oma elu tegevuste ja sündmustega. Õpime vahet tegema meie metsade kahel olulisemal okaspuul. Mõõdame puu ümbermõõdu ja rehkendame ka puu hinna rahas.

Päevakava

 • Tutvustus, sissejuhatus (10 min).
Looduses nähtava seostamine matemaatikaga, õppevahendite tutvustus ning ohutu liikumise- ja tegutsemise reeglid metsas, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
 • Õpperetk koos praktiliste tegevuste, õpiülesannete, arutelu ja analüüsiga (kuni 100 min).
 • Ülesannete, tegevuste lõpus sulgudes olev number on seos õpitulemusega
 1. Vaatleme, võrdleme ja mõõdame kuuse- ja männi okast (cm.) (4)
 2. Vaatleme ja mõõdame, mis vastab looduses 1mm., 1cm., 1m. (4)
 3. Loome seoseid enda keha ja pikkusühikute vahel (räägime vanadest mõõtühikutest nagu jalg, küünar, süld) – mõõdame lapse jala pikkuse, mitu jalga on laps pikk, kas süld ehk käte siruulatus vastab lapse pikkusele jms. (4)
 4. Tehete tegemine ringis – tähelepanu hoidmine mänguasja viskamise-püüdmise abil. (1,2,3,7)
 5. Läbi aktiivõppemängu väiksemates gruppides erinevate kujundite moodustamine, seoste leidmine loodusest – nööriringid – grupis 3-4 lapse käes nööriring millega siis tehakse juhendaja poolt nimetatud kujund, leitakse seos ka loodusest. (6,8)
 6. Loodusest „kunstiteose“ materjalide kogumine ja paigutamine teevad “ilusa pildi”, iga tegevuse sooritamine eeldab uue tehte – „too üks …, pane maha, too 2 korda rohkem …, aseta need sellest võrdselt … 20 cm kaugusele .jne. (1,2,3,4,7,8,10,12,13)
 7. Ühe meetri mängud“ - kuni 10 erinevat ülesannet (vastavalt klassile/vanusele) grupitööna. (3,4)
 8. Meie metsade 2 põhilise okaspuuliigi eristamine; arutleme üheskoos - okaspuud kui tarbepuud meie elus, nende viljad/seemned. (3,10)
 9. Arutelu puitmaterjali väärtuse üle ning teeme tehteid ja arvutusi rahaga. (11)
 10. Iga laps korjab käbisid, et läbi aktiivõppemängu hulka/kogust, rohkem/vähem määrata. (3,10)
 11. Kella tundmine/seosed lapse igapäevaste tegevuste ja aja planeerimisel, teeme läbi aktiivmängu, arutleme - murdude ½, 1/3, ¼, 1/5 tähenduse osana kujundist (kell) ja osana hulgast (klass). (5,6,9)
 • Programmis olemas ka lisaülesanded neile, kes oma etteantud ülesandega varem valmis saavad:
Salakiri - kujundite ja numbrite keel, muuta tähtedeks ja saada kokku lause
Matemaatika - akrobaatika – täringul veeretatud punktide abil vaja kehaliselt erinevaid kujundeid luua
 • Söögi- ja joogipaus (15 min). Eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas.
 • Kokkuvõtete ja tagasiside ring (10 min).
Programmi lõpus õpimaterjali kokkuvõte (üks küsimus grupi kohta väiksel lehel) võetakse teema kokku.
 • Õpetaja tagasiside – paigutab küsimused karpi tagasi vastavalt õpieesmärkide täitmise õnnestumisele (hästi – tekst ülespoole; võiks paremini – tekst allapoole; tagasiteel metsast keskusesse saab retkejuht õpetajaga selle põhjal arutleda)
 • Programmi jaoks vastavad õppevahendid saab retkejuhi käest; mõõdulindid (grupitöös, üks 3-4 lapse peale) luubid (üks 2 lapse peale), täring (matemaatika-akrobaatika läbiviimiseks), nööriringid (üks 4-5 lapse peale), meetri pikkused kilelindid (üks paari peale), pehme mänguasi – konn (üks ringis arvutamiseks) piltmaterjali peast arvutamiseks ja muud erinevad vahendid õppemängude läbiviimiseks.
 • Grupitööd toimuvad 2-, 3-, ja 5- liikmelistes gruppides vastavalt ülesandele
 • Vastavad ootused õpetajale ja asjad millele enne programmi tähelepanu pöörata, mida kaasa võtta ja mida jätta võtmata on toodud välja programmi registreerimise kinnituskirjas.

Seos õppekavaga

Matemaatika – Arvutamine. Mõõtmine ja tekstülesanded. Geomeetrilised kujundid.
Loodusõpetus – Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine. Liik, kooslus, toiduahel.
Eesti keel - suhtlus, vestlused ja arutelud.
Kehaline kasvatus – Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele.
Töö- ja kunstiõpetus - Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite läbiproovimine.
Õpitulemused:
 •  1. klass
 1. Loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0-100.
 2. Nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus.
 3. Liitmine ja lahutamine peast 20 piires.
 4. Õpilane mõõdab ja kirjeldab pikkusühikut - cm, m - tuttavate esemete ja oma keha peal.
 5. Nimetab kella – veerand-, ja kolmveerand tundides, sõnastades ka nt. 13.45.
 6. Eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka, samuti kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest kujunditest, leiab neid ümbritsevast.
 7. Käitub ja liigub looduses turvaliselt, loodushoidlikult, järgib koostegutsemise reegleid.
 • 2. klass
 1. Loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0-1000.
 2. Teab ja määrab paaris-, ja paarituid arve, ning ühelised, kümnelised, sajalised.
 3. Liitmine ja lahutamine 100 piires, arvude 1-10 korrutamine ja jagamine 2,3,4, ja 5-ga
 4. Õpilane mõõdab ja kirjeldab pikkusühikuid (cm, m, km.) tuttavate suuruste kaudu.
 5. Teab ja tunneb ajaühikuid, nende tähiseid - tund, minut, sekund.
 6. Loeb ja kirjeldab kellaaegu – täis-, veerand-, pool- ja kolmveerand tundides.
 7. Teab loodusega ja meid ümbritsevaga seostada erinevaid geomeetrilisi kujundeid - ring, ringjoon, keskpunkt, kolmnurk/püramiid/koonus, ruut/ nelinurk/kuup, ristkülik/risttahukas.
 8. Teab ja tunneb nimetada levinumaid okaspuid, nende olulisust ja kasutust meie igapäevases elus.
 9. Käitub ja liigub looduses turvaliselt, loodushoidlikult, järgib koostegutsemise reegleid.
 • 3. klass
 1. Loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0-10000.
 2. Teab ja määrab paaris-, ja paarituid arve, ning ühelised, kümnelised, sajalised, tuhandelised.
 3. Liitmine ja lahutamine 100 piires, korrutamine ja jagamine 100 piires.
 4. Õpilane teab, nimetab ja mõõdab pikkusühikuid (mm. kuni km. ), massiühikuid (gr, kg, t.) kirjeldab ja nimetab neid tuntud suuruste kaudu.
 5. Oskab korrutustabelit ja selle seost liitmisega, selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet.
 6. Teab loodusega ja meid ümbritsevaga seostada erinevaid geomeetrilisi kujundeid – oskab leida ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõtu, teeb etteantud raadiusega ringjoone.
 7. Selgitab murdude tähendust - 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 osana kujundist ja osana hulgast.
 8. Oskab eristada okaspuude vilju, nimetada puude olulisust ja kasutust meie igapäevases elus.
 9. Mõistab seoseid puude väärtusega ja oskab teha arvutusi rahaga.
 10. Märkab ning loob seoseid looduse ja inimtegevuse vahel.
 11. Käitub ja liigub looduses turvaliselt, loodushoidlikult.
Õpipädevused: matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, enesemääratlus- kultuuri-, väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus.

Läbivad teemad:
Matemaatika: (arvutamine, mõõtmine, geomeetrilised kujundid) Loodusõpetus: (okaspuud, käbid).

Õppekeskkond:
Pähni metsaõpperajal liigume looduskaitse alal vanas laanemetsas. Õpperada on hooldatud ja turvaline. Juhendajal on kaasas esmaabikomplekt.
Erivajadustega õpilaste õppeprogrammi korraldamine palume eelnevalt kooskõlastada.

Eripära ja vajalik varustus:
Pähni metsaõpperajal - kohati laudtee. Tõrvandi metsaõpperada läbitav ka ratastoolis. Võimalus vastu võtta ka 2 gruppi korraga. Retkejuhil olemas kehtiv esmaabi pädevus ja kaasas esmaabivahendid.

Lisainfo

Programm sobib kõige paremini 2.-4. klassile.
Riietuda vastavalt ilmale, aastaajale vastavalt enamasti soovituslik (soe) kummik.
Soovi korral kaasa oma lõunaleib, palume eelnevalt kooskõlastada retkejuhiga söömisaeg ja koht.

Lisainfo kontakt: info.pahni@rmk.ee, tel: 5691 0529

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
ToimumisaegKevad
Sügis
Grupi suurus24 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus1,5-2,5 tundi
Raja pikkus3-4 km
Hind 1 EUR/in
Soodne alates05.03.2024
Soodne kuni31.05.2024