Avastusretk putukametsas

Ida-Virumaa, Alutaguse rahvuspark, Alutaguse rahvuspargi külastuskeskus

Putukatel on looduses väga oluline osa. Ühe inimese kohta Maal tuleb sada korda rohkem putukaid, kui elab Eestis inimesi. Seetõttu on putukate mõju metsale palju suurem kui ülejäänud loomaliikidel kokku. Palju neist on kasulikud ja palju kahjulikud putukad, seda õppis inimloom tundma juba ennemuiste ja õpib ka tänapäev. Kuidas aitab inimene kaasa selliste putukate levimisele. Õpime tundma putukate mitmekesisust, nende seoseid metsaga ja teiste elusolenditega. Millised on head ja halvad putukad? Miks on putukad meile vajalikud?

Päevakava

 • Tervitus, retkejuhi tutvustus.
 • Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse tutvustus.
 • Loodusretk matkarajal.
 • Retke kodukorra tutvustus. Loodussäästliku matkamise ja igaüheõiguse põhimõtted.
 • Uurimuslik loodusretk matkarajal, vaatame millised putukad elavad puukoore all ja millist salakirja nad sinna jätavad.
 • Kuidas putukad paljunevad?
 • Putkate meeleelundid. Millised need on?
 • Mille poolest erineb inimese hingamine putukate omast.
 • Tiivulised ja tiivuta putukad.
 • Kes on inimkaaslejad putukad?
 • Miks ei maksa liblika tiibu kätega puutuda, miks on lepatriinu hoiatusvärvi, kuidas hoiavad kimalased külmadel öödel oma pesi soojana ja palju muust põnevast.
 • Kokkuvõtete tegemine.
 • Soovi korral piknik, toidumoon endal kaasa võtta.

Seos õppekavaga

I kooliaste: eristab selgrootuid (putukad, ämblikud) organisme. Kirjeldab ning rühmitab putukaid nende tunnuste, eluviiside ja elupaikade järgi. Toob näiteid elusorganismide tähtsuse kohta looduses.
II kooliaste: uurib putukate kohastumisi erinevates (veekogu, mets, asula) kooslustes. Kasutab uurimiseks ja andmete kogumiseks tehnilisi abivahendeid (luup). Selgitab putukate tähtsust looduses, toob näiteid nende vajalikkusest inimesele. Koostab mõne liigi kohta toiduahela.
III kooliaste: seostab putukate kohastumisi elukeskkonnas, ökosüsteemis, inimtegevuses. Analüüsib putukate erinevate meelte kohastumuste olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist. Seostab erinevate selgrootute loomade välisehituse ja kohastumuse liikuda, hingata, toituda ning orienteeruda nende elukeskkonnas. Toob näiteid otsese ning täis- ja vaegmoondelise arengu kohta.

Seosed läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalnepädevus, suhtluspädevus, õpipädevus.
Ainetevaheline lõiming: Loodusõpetus, bioloogia.
Meetodid: luupidega putukate tegutsemisjälgede uurimine nii puudel kui maapinnal.
Vahendid: putukate määraja, luup, pildimaterjal.
Märksõna: Putukad

Lisainfo

Selga-jalga ilmastikule vastav riietus.
Programmi on võimalik kohaldada eelkooliõpilastele. Läbiv teema: mina ja keskkond.

Lisainfo kontakt:
info.alutaguse@rmk.ee; tel: 5681 5722

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
ToimumisaegKevad
Suvi
Sügis
Grupi suurus20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2-4 tundi
Raja pikkus3,5 km
Hind 20 inimest 70 EUR