Eesti sõralised Elistveres - II kooliaste

Tartumaa, Tartu-Jõgeva puhkeala, Elistvere loomapargi külastuskeskus

Sõralised on imetajate selts, kes on Elistvere loomapargis kõige rohkearvulisemalt esindatud. Sõraline on ka Eesti metsade suurim loom põder ning mitu sõralist kuuluvad Eesti enim kütitud jahiulukite hulka. Kes nad on, mis on nende eripära, nende tähtsus ja koht toiduahelas ning kuidas ja kus nad elavad - kõigest sellest räägitaksegi. Programm koosneb ringkäigust Elistvere loomapargis ja seejärel tegevustest külastuskeskuses.

Toimumiskoht: RMK Elistvere loomapark ja külastuskeskus

Päevakava

 • Rühma saabumine, sissejuhatavad tutvustused, loomapargi käitumisreeglite selgitamine (10 min).
 • Teemat käsitlev tegevus loomapargis (1-1,5 tundi).
 1. Retk loomapargis, mille käigus tutvutakse loomapargis elavate sõralistega, räägitakse nende eluviisidest, iseärasustest, tegutsemisest erinevatel aastaaegadel ja looduslikust elukeskkonnast, toidumenüüst looduses ja loomapargis.
 2. Õppevahendi “Toiduahel” abil arutletakse sõraliste tähtsuse üle toiduahelas, kuidas nende populatsiooni suurus mõjutab kiskjate arvukust ning vastupidi. 
 3. Õppevahend “Hirvlaste sarvedega ja sarvedeta aeg” aitab tutvuda sarvede kasvutsükliga ning arutleda sarvede otstarbe üle. Saadakse teada kas mõni sõralistest on kaitsealune ning kas kõiki loomapargis elavaid sõralisi võib kohata meie looduses.
 4. Arutletakse, kes sõralistest on kodustatud ja keda aretustöö tulemusena põllumajandusloomadena kasvatatakse; kas ja miks võib kohata sõralisi ka põldudel ja koduaedades.
 5. Tekkinud küsimustele jooksvalt vastamine.
 • Iseseisev tegevus õppeklassis (20 min).
 1. Grupp jaotatakse olenevalt õpilaste arvust 3-4 rühmaks ja rühmad saavad töölehed. Seejärel uuritakse ning rühmitatakse loomanahku ja tutvutakse erinevate ekskrementide näidistega.
 2. Nummerdatud näidiste hulgast valitakse välja sõralistega seonduv ning vastavad numbrid kantakse töölehele. Iga rühm põhjendab oma valikuid.
 3. Veel vaadeldakse mikroskoobis loomakarvade erinevust, tutvutakse lähemalt rohusööjate lõualuude ja sõra ehitusega ning võrreldakse selle erinevust kabjaga.
 4. Tekkinud küsimustele vastamine.
 5. Töölehe täitmine saadud teadmiste kinnistamiseks. Iga õpilane saab töölehe, mille täidab individuaalselt.
 • Kokkuvõtte tegemine ja tagasiside külastuskeskuses (10 min).
Tagasiside andmine programmis saadud kogemuste või teadmiste kohta.

Seos õppekavaga

II kooliaste:
Ainevaldkond "Loodusained“ - Elukeskkond Eestis. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Aed ja põld elukeskkonnana. Mets elukeskkonnana. Elu mitmekesisus Maal.
Seosed läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ainetevaheline lõiming:
loodusained, emakeel.
Õpiväljundid:
Õpilane:
 • Väärtustab elurikkust ja jätkusuutlikku arengut.
 • Teab Eesti looduses elavaid sõralisi.
 • Teab rohusööjate tähtust toiduahelas.
 • Teab mõisteid omnivoor, karnivoor ja herbivoor.
 • Teab mäletsejate ja mittemäletsejate seedesüsteemi erisusi.
 • Teeb vahet sõral, kabjal ja käpal.
 • Oskab märgata looduses loomade tegutsemisjälgi.
 • Oskab vahet teha loomade suve- ja talvekarval.
 • Teab, kellel sõralistest kasvavad sarved.
 • Huvitub looduskeskkonnast ja selle uurimisest ning loodusteaduste õppimisest.

Meetodid: Esitlus, töö mikroskoopidega, rühmatöö, vaatlemine, võrdlemine, arutelu, analüüs, töölehtede täitmine.

Vahendid: õppevahendid “Toiduahel” ja “Hirvlaste sarvedega ja sarvedeta aeg”; binokulaarid ja vaadeldavad materjalid; Elistvere külastuskeskuse sõraliste topised, nummerdatud loomade ekskrementide näidiste topsid ja nahad; erinevad sarved; lamineeritud joonised sõrgade ehitusest; töölehed; pliiatsid.

Teemad/märksõnad: Eesti imetajad, sõralised, elupaigad, toitumine, toiduahel, ökosüsteem, kliima.

Lisainfo

Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud. Söögipausi soovikorral kaasa oma võileib ja jook.
Külastuskeskuses ja õpperajal on õpilasgruppide turvalisus ja ohutus tagatud. Programmi tellija täidab programmi tellimisvormi ja saab vastu kinnituskirja programmi läbiviimise tingimustega, milles lepitakse vajadusel kokku ka kõik eritingimused.

Lisainfo kontakt: info.elistvere@rmk.ee, 525 3395

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm 4.-6. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus2 tundi
Hind20 inimest 70 EUR