Looduse talvine elu - eelkool ja I kooliaste

Tartumaa, Tartu-Jõgeva puhkeala, Elistvere loomapargi külastuskeskus

Vaikne ja lumine mets on justkui loodud selleks, et õppida märkama, kuidas väiksemgi tegevus jätab loodusesse jälje. Lumi kutsub meid uurima ja avastama, kes on metsas ringi liikunud, kes puu all maganud, kes on kuusemetsas söönud. Talvise metsaretke jooksul otsimegi koos loomade ja lindude tegutsemisjälgi. Arutleme, kuidas külm ja vähene valgus loodust mõjutab, kuidas loomad ja linnud talvel metsas hakkama saavad?
Tegevus toimub välitingimustes vaheldusrikkal matkarajal. Matkarada asub kolmest järvest ümbritsetud poolsaarel, rajale viib üle luhaniidu kulgev laudtee.

Toimumiskoht: RMK Elistvere külastuskeskus, Tammeluha matkarada

Päevakava

 • Rühma saabumine, sissejuhatus matkaraja alguses.
 • Tutvumine, ülevaade teemast, kodukord. (15 min).
 • Juhendatud retk talvises looduses.
 • Jäljeaabitsate kasutamine.
Mida loomad talvel teevad (kes magab, kes ei maga)? Loomade talvised toitumis-ja tegutsemisjäljed. Orav ja kobras on toidutagavarade kogujad. Kui lumi on maas, siis saame jäljeaabitsa abiga lugeda jälgede salakirja. Aga kui lund pole, otsime tegutsemisjälgi liiva, pori ja sambla pealt. Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Mänd ja kuusk. Igihaljad ja raagus puud. Mäng lasteaialastele – leia üles jõulupuu. Kuidas linnud talve üle elavad? (Paigalinnud, rändlinnud). Okaspuud ja vanad õõnsustega lehtpuud on lindudele head varjepaigad. Pasknäär kogub talveks tammetõrusid, peites neid erinevatesse kohtadesse. Näiteks: rasvatihane peab päevas sööma sama palju, kui ta kaalub. Kaasas on erinevate lindude kaaluga seemnekotikesed.
 • Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata(2,5 tundi)?
 • Kokkuvõte – arutelu nähtust, söögipaus, töölehed(15 min).

Seos õppekavaga

Valdkond: „Mina ja keskkond“
Valdkond:  „Liikumine“
Muutused looduses, inimese mõju loodusele, ohutu käitumine.
Tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu, suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.

I kooliaste:

Loodusõpetus:
 • Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutumisega.
 • Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus.
 • Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.

Seos läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus
     
Õpiväljundid/õpitulemus:
Eelkool:
Laps:
Oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles.
Teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja- loomadele tähtsad.
On tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi, tunneb ära kuuse ja männi.
Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult.
Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, väärtustab elusloodust.

I kooliaste:

Õpilane:
 • Iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava riietuse.
 • Märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega.
 • Toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus.
 • Tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike: kuusk, mänd, kask, haab. Kirjeldab õpitud loomaliikide (kobras, metskits, saarmas) eluviise ja elupaiku.
 • Oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi.
 • Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegemise reegleid.

Meetodid:
Loodusmatk, vaatlemine, võrdlemine, praktiline puuliikide määramine, jälgede määramine jäljeaabitsa abil, arutelu jm.

Vahendid:
Jäljeaabitsad; orava, hiire, rähni ja käbilinnu söödud käbid; töölehed, kirjutusvahendid, seemnepakid.
Teemad/märksõnad: Aastaajad, taimed ja loomad talvel.

Lisainfo

Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud. Söögipausi soovi korral kaasa oma võileib ja jook.
Programmil osalejate ohutus ja turvalisus on tagatud.

Lisainfo kontakt: info.elistvere@rmk.ee, 525 3395

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
ToimumisaegTalv
Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Raja pikkus3 km
Hind20 inimest 70 EUR