Loomalapsed - eelkool ja I kooliaste

Tartumaa, Tartu-Jõgeva puhkeala, Elistvere loomapargi külastuskeskus

Enamasti teatakse, et lambal sünnib tall ja lehmal vasikas. Nii on koduloomadel. Kes ja millal sünnib metsloomadel see saabki programmi käigus selgeks. Räägime ka sellest, kes kuhu ja millest pesa ehitab, palju nad sündides kaaluvad, millised välja näevad- kas karvased või karvutud, millest loomalapsed toituvad ja millal iseseisvuvad. Programm koosneb ringkäigust loomapargis ja tegevustest külastuskeskuses.

Toimumiskoht: RMK Elistvere külastuskeskus ja loomapark

Päevakava

 • Rühma saabumine, sissejuhatav tutvustus.
Elistvere loomapark on loodud 1997 a. Aastast 2008 on loomapark Riigimetsa Majandamise Keskuse koosseisus. 2010 valmis uus nn. väravahoone, mille teisel korrusel asub Elistvere külastuskeskus. Loomapargis liikudes on kindlad reeglid, mis me koos läbi arutame (5-10 min).
 • Teema käsitlus- ringkäik loomapargis.
Iga loomaliigi juures räägitakse veidi sellest liigist, nende poegadest ja pesadest (arutelu selle üle, mida pesaehituseks kasutatakse- taimi, sammalt, sulgi, karvu jne). Näidatakse pilte poegadest (mõnikord on ka päris poegi näidata). Küülikute puuride juures arutleme põgusalt ka metsloomade ja koduloomade erinevuste üle. Räägime sellest, et pesitsus- ja poegimisaeg on selline, kuhu inimene ei tohiks sekkuda. Kui loomapargile tiir peale tehtud ja kõik loomad vaadatud (tutvume 13 liigiga), tõmbab iga osaleja endale ühe pildi (piltidel loomad ja nende pojad), osalejad peavad moodustama niinimetatud loomaperekonnad – ema, isa ja laps. Kui pere koos, nimetavad kes on ema, kes isa ja kes neil sünnib. Loomapargis asuva õppevahendi „Kes on pikem?“ juures mõõdame ka laste pikkust, võrdlus loomadega. Kestus kokku 1,5-2 tundi.
Ringkäigu lõpus on söögipaus, kas toas või õues oleneb grupi soovist - 20 min.
 • Tegevused külastuskeskuses ja kokkuvõte.
Külastuskeskuses moodustame loosiga puude viljade järgi rühmad, kõigepealt nimetab rühm millisele loomale on toiduks nende valitud vili (tammetõru, kastanimuna, männikäbi jne). Toimub rühmatöö, iga rühm valib valmispandud nahkade hulgast endale ühe. Rühmad rivistuvad loomade suuruste järgi, esimene on kõige suurema looma naha rühm jne. Ühiselt arutelu selle üle, mis kellele kuulub, kas on täiskasvanud loom, kus ta elab jne. Et tajuda loomalaste raskust sündides on loomalaste sünnikaalus liivakotid, mida osalejad järjestavad raskuse järgi. Arutleme, kas suur loom tähendab ka suurt poega.
 • Töölehtede täitmine, lehel loomalaste pildid ja nummerdatud nimed, osaleja peab õige numbri pildi juurde kirjutama.
 • Lõpetuseks käeline tegevus-loomalapse voltimine. Voldime paberist kas seapõrsa või ilvese pea. Tegevused kokku 35 min.
 • Lõpuringis annab iga osaleja teada, mitu loomalast talle meelde jäi.

Seos õppekavaga

I kooliaste:
Loodusõpetus:
Inimese meeled ja avastamine: Elus ja eluta.

Aastaajad:
Taimed ja loomad erinevatel aastaaegadel (seos sündimisega).

Organismid ja elupaigad:
Loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.

Organismide rühmad ja kooselu:
Loomade mitmekesisus. Liik, kooslus, toiduahel.
Väärtustab oma kodukoha elurikkust.

Üldpädevused:
Sotsiaalne pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus (see on kõik üks pädevus).

Seos läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Ainetevaheline lõiming: Emakeel, matemaatika, tööõpetus.

Õpiväljundid/õpitulemused:
I kooliaste
Õpilane:
 • Teab, et taimed ja loomad on elusolendid.
 • Teab, et looduses leiduvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest, oskab neid kirjeldada.
 • Teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest.
 • Oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid loomaliike.
 • Kirjeldab loomade välisehitust ja seostab selle elupaigaga.
 • Oskab nimetada ja kirjeldada vähemalt kuut eesti metsade looma ja teab, kes neil sünnivad.
 • Toob näiteid loomade erinevatest elupaikadest ja pesadest.
 • Teab loomade rolli looduses, inimeste elus ja elu jätkusuutlikkuses.

Meetodid: Vaatlemine, rühmitamine, võrdlemine, jutustamine, rühmatöö, arutelu, töölehtede täitmine, käeline tegevus.

Vahendid: Lamineeritud loomalaste ja täiskasvanud loomade fotod (30 tükki), õppevahendid „Kes on pikem“ ja „Hundi elu läbi nelja aastaaja“, erinevad puude viljad (tammetõrud, kastanimunad, männikäbid ja sarapuu pähklid-vilju on vastavalt õpilaste arvule, nende abil jagatakse õpilased rühmadesse), loomanahad ja koljud (kokku 15-õpilased vaatlevad, võrdlevad), eriraskuses liivakotid (4 liigi kohta, kokku 12, iga rühm saab komplekti, mis koosneb kottidest, nimesiltidest ja kaalusiltidest, rühm rühmitab õige nime, liivakoti ja kaalusildi), töölehed- igale õpilasele, täidavad individuaalselt, kirjutus- ja joonistusvahendid.

Teemad/märksõnad: Eesti imetajad, elupaigad, toitumine, paljunemine, elu jätkusuutlikkus.

Lisainfo

Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud. Söögipausi soovikorral kaasa oma võileib ja jook.
Programmil osalejate ohutus ja turvalisus on tagatud.
Erivajadustega õpilaste puhul vajalik eelnev kokkulepe programmi sisu lihtsustamise osas. Liikumispuudega õpilastel on loomapargi programmidel võimalik osaleda koos oma saatjaga.
Õppekeel- eesti keel

Lisainfo kontakt:
info.elistvere@rmk.ee, 525 3395

Omadused:


Teemad Metsaloodus
Looduses liikumine
Sihtrühm Eelkool
1.-3. klass
ToimumisaegLäbi aasta
Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp jagatakse eraldi programmideks
Kestus3 tundi
Hind20 inimest 70 EUR