Põhja-Eesti puhkeala

Metsarikast Põhja-Eesti puhkeala on aastatuhandete vältel kujundanud
käsikäes loodus ja inimene. Vaheldusrikkad maastikud pakuvad
suurepäraseid võimalusi matkamiseks, marjade-seente korjamiseks ning
muudeks metsapuhkuse viisideks.
Metsandus on selles piirkonnas olnud ikka tähtis tegevusala ja seetõttu on säilinud palju metsanduslikku pärandkultuuri, mis väärib avastamist. Põhja-Eesti puhkeala asetseb suures osas kaitsealadel ja seetõttu on RMK eesmärk luua riigimetsas tingimused, kus inimene saaks looduses viibida ilma seda kahjustamata. Selleks on metsa rajatud ligi 50 km õppe- ja matkaradu ning mitmeid telkimis- ja peatuskohti.
Lõket teha ja telkida võib ainult selleks ette nähtud ja tähistatud kohtades! Siinsed telkimisalad ei ole sobivad suurürituse korraldamiseks, võimalik on korraldada vaid looduslaagreid.
Metsasihid, pinnaseteed ja teerajad on vaid jalgsi, suuskadel, ratsa või rattaga liiklemiseks. Mootor- ja maastikusõidukitega (sh ATV-d ja
mootorsaanid) liiklemine väljaspool avalikke teid on keelatud!
Lugupeetud külastaja,
käimas on RMK Lahemaa külastusala külastuskorralduskava koostamine. Lahemaa külastusala külastuskorralduskava käsitleb RMK külastuskorraldusliku tegevuse põhimõtteid ja arengusuundasid Lahemaa rahvuspargis ja Põhja-Eesti puhkealal. Kava töömaterjalid ja kontaktisikud võimalike ettepanekute edastamiseks on leitavad: Lahemaa külastusala külastuskorralduskava.

Asukoht
Lääne-Virumaa loode- ja Harjumaa kirdeosa
Magnet
Loodust ja metsanduse ajalugu tutvustavad programmid Oandu külastuskeskuses ja Sagadi metsakeskuses, ajaloo- ja rahvapärimust tutvustavad kohalikud ettevõtjad
Tegevused
Matkamine, jalgrattasõit, loodus- ja pärandkultuuri retked, loodusvaatlus, telkimine, pikniku pidamine, loodusfotograafia
Teave
RMK Oandu külastuskeskus
RMK Lahemaa külastuskeskus

+372 676 7010
+372 329 5555
info.oandu@rmk.ee
info.lahemaa@rmk.ee
Aadress Oandu, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Palmse, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitsealade valitseja
Keskkonnaamet +372 680 7438
info
@keskkonnaamet.ee