Nigula looduskaitseala

Eesti üks vanimaid ja paremini uuritud raba- ja metsaökosüsteemide kaitsealasid on tuntud soo referentsalana üle Euroopa.
Kaitseala loodi 1957. aastal, alates 1979. aastast rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Kuulub aastast 1997 rahvusvahelise tähtsusega märgalade - Ramsari alade hulka ning 2004. aastast Natura 2000 linnu- ja loodusalade hulka. Alates aastast 2007 esimese Põhja-Euroopas paikneva rahvusvahelise tähtsusega piiriülese märgalakompleksi koosseisus, Põhja-Liivi märgala kompleksis.

Asukoht
Pärnumaa
Magnet
Rabajärv, rabamosaiik, siirdesoo, servamäre, rabasaared (peaksid), laialehine põlismets
Teave
RMK Kabli looduskeskus-teabepunkt

tel 505 8242

e-post Kabli.looduskeskus@rmk.ee

aadress Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Külastuse korraldaja
RMK
Kaitseala valitseja
Keskkonnaamet
Piirangud külastajatele
Inimestel on lubatud viibida kaitseala valitsejaga kooskõlastatult ette valmistatud ja tähistatud õppe- ja matkarajal ning korraldada seal kuni 50 osalejaga rahvaüritusi. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamiseks tuleb luba saada kaitseala valitsejalt. Kaitseala vetel on keelatud ujuvvahendiga sõitmine ja kalapüük.


Siin asuvad:

Metsaonn Kaubaru metsaonn
Õpperada Nigula raba õpperada (3 km)