Piirangud Vilsandi rahvuspargi külastamisele

Vilsandi rahvuspark on vana merelise pärandkultuuriga ala, mida iseloomustavad mereline kliima, rikkalik merelinnustik, suurimad hallhülge lesilad Eestis ning harukordne merepõhi oma floora ja faunaga. Vilsandi rahvuspargis paiknevad rahvusvaheliselt tuntud linnusaared on rändlindudele peatus-, pesitsus-, sulgimis- ja toitumispaigaks. Siin paljandub 400 miljoni aasta vanune geoloogiline pealiskord kunagise troopilise mere korallriffidega.

Loodus ei pruugi taluda igal pool võrdselt inimese tegevust. Eriti tundlikud on inimese tegevusele linnud, kelle pesitsemine võib nurjuda ka ühest inimkontaktist. Pelgliku eluviisiga linnud vajavad 15. aprillist 15. juulini täielikku rahu. Ka osad taimekooslused või maastikud on liialt õrnad selleks, et nendel massiliselt käia. Seetõttu on kehtestatud teatud piirangud liikumisele. Palume neist kinni pidada ning kasutada külastuseks ettevalmistatud kohti.

Kogu selle tundliku elurikkuse kaitseks ja säilitamiseks on rahvuspargi territoorium jaotatud nii merel kui maal erineva rangusega kaitsevööndeiks: loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Tutvu Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirjaga.

Külastusele on suletud 5 loodusreservaati, mis on inimtegevusest puutumata suure loodusväärtusega raskesti ligipääsetavad alad meres ja üks metsaala Vilsandi saarel. Neil tagatakse koosluste säilimine üksnes looduslike protsesside tulemusena ja lubatud on teostada vaid teadus-, järelevalve- ja päästetöid.

Rahvuspargi 22 sihtkaitse- ja 6 piiranguvööndis on lubatud külastajail korjata marju ja seeni ning tegeleda tegevustega, mis loodusele kahju ei tekita. Telkimine ja lõkke tegemine on rahvuspargis lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades. Liiklusvahendiga liiklemine ja parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel.

Rahvuspargis on RMK poolt rajatud mitmeid puhke- ja telkimiskohti, mille kasutamine ei eelda kellegi eriluba ja kus kehtib igaüheõigus. Kokkuleppele peab saama vaid teiste lõkketegijate ja platsikasutajatega. Suuremad üritused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga ja RMK-ga, et leida ürituse läbiviimiseks sobiv koht. Pärast retke, pikniku või üritust hoolitsege, et ümbrus võtaks järgmisi tulijaid vastu puhtana. Võta kaasa kõik, mis endaga kaasa tõid.

Külastajaile on kasutada Kuusnõmme poolsaare otsast algav ja mööda Laidudepealse saari kulgev Käkisilma - Vilsandi matkarada ning Vilsandi matkarada, Harilaiu matkarada. Radade külastamine ei tohi tekitada kahju lindudele, loomadele, taimedele ega eluta loodusele. Seetõttu püsi rajal. Harilaiu poolsaarel võib jalgsi liikuda ka mööda rannikut.
Harilaiu poolsaar on mootorsõidukitele suletud väga hapra taimekoosluse ja seal läbiviidavate riiklike seiretööde tõttu, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel.

Vilsandi saare külastamisel pöörduda eelneva teabe saamiseks RMK Vilsandi külastuskeskusega tel: 454 6880, info.vilsandi@rmk.ee
Vilsandi rahvuspargi rannikumeri on kivine ja tuuline, seepärast meritsi iseseisvalt külastajaile eelneva teabeta ohtlik. Soovitav oleks liikuda ala tundva retkejuhi või navigeerijaga.

Lisainformatsiooni ja kooskõlastuse taotlemiseks palume võtta ühendust Keskkonnaametiga, info@keskkonnaamet.ee,  tel.+372 662 5999
Keskkonnaalastest õigusrikkumistest teatada tel: 1247