Piirangud külastajale Haanja looduspargis 

Haanja looduspargi põhieesmärk on Eesti kõrgeimakuhjelisel saarkõrgustikul asuva ala kaitse, kus maastiku, ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse, puhkevõimaluste, turismi ja kohaliku eluolu edendamine ning loodusvarade säästlik kasutamine toimub rahvuslikes huvides.

Looduspargi maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks vööndiks: sihtkaitsevööndiks, millel on 13 osa ja piiranguvööndiks.

Looduspargi sihtkaitsevöönd on loodud seal väljakujunenud või kujunevate looduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis on majandustegevus keelatud.

Piiranguvöönd on looduspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada looduskaitseseaduses ning Haanja looduspargi kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega. Piiranguvööndis kehtivad kitsendused võimaldavad loodusesõbralikku majandustegevust.

Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu looduspargis. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele ja looduskaitseseadusele.

Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud selleks ettenähtud ja tähistatud paikades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

Jalgratastega ja mootorsõidukitega liiklemine väljaspool teid ja radu ning nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning Haanja looduspargi kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel. Looduspargis on lubatud ujuvvahendiga liiklemine, kusjuures vee-mootorsõidukiga liiklemine on lubatud ainult järelevalve-, pääste- ja teadustööde tegemisel ning tähistatud liiklusteel.

Haanja looduspargis on lubatud alla 250 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 250 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekul.  

Kõik üle 50 osavõtjaga üritused Haanja looduspargis RMK poolt ettevalmistatud kohtades looduses liikumise infrastruktuuriga aladel tuleb kooskõlastada RMK külastuskorralduskonnaga, ürituse korraldamise taotluse blanketi leiad siit.

Kooskõlastada ei ole vaja üritusi, mis toimuvad teedel ja muudel inimtekkelistel aladel, kuid maaomaniku luba on vajalik.

Looduses viibides ei tohi kahjustada pinnast, taimi, puid ja häirida teisi sealseid elanikke - loomi ja inimesi. Endast ei või jätta maha prügi, ole hea ja palun võta prügi endaga kaasa.


Kehtivate piirangute kohta saab täpsemat informatsiooni Keskkonnaametist, tel. +372 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee